Obchodní podmínky

Využíváním služby Amazila vyslovuje a potvrzuje Klient svůj závazek řídit se zde uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem, kterým je:

Amazila.cz s.r.o.
Kamenný Újezdec 75, 252 82 Kamenný Přívoz
IČ: 63675706
(dále jen poskytovatel)

a

Klientem.
Klient je fyzická nebo právnická osoba která objednala, využívá službu nebo je uvedena jako plátce v databázi poskytovatele.

1. Definice dalších pojmů

1.1. Služba Amazila– webová aplikace a navazující služby.

1.2. Licenční kód – unikátní identifikátor zákaznického účtu pro službu Amazila. Kromě jednoznačné identifikace vyjadřuje rozsah poskytované služby

2. Práva a povinnosti Klienta

2.1. Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Pokud se Klient domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.

2.1. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.

2.2. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.3. Poskytovatel má právo pozastavit službu Klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit službu Klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.

3.5. Poskytovatel má právo zrušit službu Klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení.

3.6. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Služba je fakturována v měsíčních periodách.

4.2. Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.

4.3. Změna rozsahu služby je okamžitá. Faktura za nový rozsah bude vystavena po skončení období, které bylo zaplaceno předchozí fakturou.

5. Ochrana osobních dat

5.1. Poskytovatel a Klient spolu uzavřeli Licenční smlouvu tím, že Klient odsouhlasil tyto obchodní podmínky při zřízení uživatelského účtu.

5.2. V rámci tohoto právního vztahu bude Poskytovatel správcemosobních údajů Klienta za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

5.3. Termíny „správce dat“, „zpracovatel dat“, „osobní údaje“, „zpracování“, „odpovídající technická a organizační opatření“ použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.

5.4. Jaké osobní údaje Poskytovatel o Klientovi spravuje.
Pro poskytování Aplikace a její podporu jde o údaje:

  • Email – přihlašovací jméno Klienta
  • Identifikační číslo (IČ) – pokud ho Klient má; povinný údaj na fakturách
  • Daňové identifikační číslo (DIČ) – povinný údaj na fakturách u identifikovaných osob, plátců DPH a pro EET
  • Fakturační adresa – povinný údaj na faktuře
  • Číslo bankovního účtu – pro zobrazení na fakturách
  • Veškerou korespondenci s uživatelskou podporou Služby

5.5. Poskytovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Používáním webu Klient souhlasí s použitím této technologie.

5.6. Zpracováním osobních údajů za účelem realizace smluvního vztahu se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro plnění Licenční smlouvy. Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Klientovi identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Klient s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.

5.7. Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Klienta za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Poskytovatele, které již Klientovi poskytl. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Klient dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas lze jej kdykoliv odvolat.

5.8. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat bez zvláštního, přímého souhlasu Klienta jeho data třetím stranám ke komerčním účelům.

5.9. Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

5.10. Poskytovatel po ukončení plnění na základě Licenční smlouvy uchovává následující data:

  • Emailová adresa Klienta pro případný nutný kontakt.
  • Komunikaci realizovanou při rušení účtu.
  • Korespondence a online rozhovory, které Klient měl při řešení jeho dotazů na podporu.