Obchodní podmínky

V platnosti od 1. 6. 2014

Využíváním služby Amazila vyslovuje a potvrzuje klient svůj závazek řídit se zde uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy. Smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem, kterým je:

Amazila.cz s.r.o.
Kamenný Újezdec 75, 252 82 Kamenný Přívoz
IČ: 63675706
(dále jen poskytovatel)

a

Klientem. Klient je fyzická nebo právnická osoba která objednala, využívá službu nebo je uvedena jako plátce v databázi poskytovatele.
1. Definice dalších pojmů

1.1. Služba Amazila– webová aplikace a navazující služby.

1.2. Licenční kód – unikátní identifikátor zákaznického účtu pro službu Amazila. Kromě jednoznačné identifikace vyjadřuje rozsah poskytované služby

2. Práva a povinnosti klienta

2.1. Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s poskytovatelem.

2.2. Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru.

3.3. Poskytovatel má právo pozastavit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 5 pracovních dnů.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 30 pracovních dnů.

3.5. Poskytovatel má právo zrušit službu klientovi, který záměrně poškozuje aplikaci nebo se snaží obejít tarifní omezení.

3.6. Poskytovatel má právo změnit tyto obchodní podmínky po předchozím upozornění klienta.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Služba je fakturována v měsíčních periodách.

4.2. Úhrady za službu se provádí předem a jsou nevratné.

4.3. Změna rozsahu služby je okamžitá. Faktura za nový rozsah bude vystavena po skončení období, které bylo zaplaceno předchozí fakturou.

5. Ochrana osobních dat

5.1. Poskytovatel se zavazuje, že údaje, jež byly od klienta získány nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

5.2. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze zákazníků.